Εκτελωνισμός αυτοκινήτου

Μετοικούντες

ΔΙΚΑΙΟΎΧΑ ΠΡΌΣΩΠΑ
Πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα:
(ΠΡΌΣΩΠΑ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ Β΄ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

Μεταφορά συνήθους κατοικίας
Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή και Έλληνες) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν-μεταφέρουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λπ.). ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ
(ΑΡΘΡΑ 28 & 29 ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

Τα πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και η κατηγορία των Ελλήνων υπηκόων με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που παραμένουν ή εργάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια στο εξωτερικό και μετά το πέρας της εργασίας τους επιστρέφουν, για να τύχουν των προβλεπόμενων απαλλαγών πρέπει να προσκομίσουν στο Τελωνείο το πιστοποιητικό μετοικεσίας που εκδίδει το αρμόδιο ελληνικό προξενείο του τόπου διαμονής τους στο εξωτερικό.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και των προξενείων έχουν συνταχθεί υποδείγματα πιστοποιητικών μετοικεσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.
Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στο Προξενείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι θεμελιώνει δικαίωμα είτε ως πρόσωπο που έχει συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, είτε ως Έλληνας εργαζόμενος πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια στο εξωτερικό και ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες λοιπές προϋποθέσεις. Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων κρατά ο ενδιαφερόμενος για να τα προσκομίσει στο αρμόδιο τελωνείο μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης προσκομίζει όλα τα διαβατήριά του (που είναι σε ισχύ και τα προηγούμενα), καθώς και τα διαβατήρια των μελών της οικογενείας του.
Yποβάλλει στο προξενείο την δήλωση μετοίκησης στην οποία δηλώνει τα μέλη της οικογενείας του που ζουν μαζί του στο εξωτερικό (σύζυγος και άγαμα παιδιά) και αναφέρει τα μέλη της οικογενείας του που θα μετοικήσουν μαζί του στην Ελλάδα. Δηλώνει επίσης τα πιστοποιητικά μετοικεσίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν στο όνομά του ή στο όνομα της συζύγου του ή αν έχει πάρει πιστοποιητικό δευτερεύουσας κατοικίας στην Ελλάδα. Επίσης δηλώνει την ακριβή διεύθυνση της οικίας, στην οποία θα διαμένει στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, δηλώνει στην αναλυτική κατάσταση όλα τα προσωπικά είδη (αποσκευές, μέσα μεταφοράς, λοιπά είδη), που θα εισάγει στην Ελλάδα.
Το δικαίωμα για τις απαλλαγές με τις διατάξεις των μετοικούντων ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.
Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το δικαίωμα δεύτερη φορά, και μόνον για προσωπικά είδη που δεν είχε παραλάβει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά το πρόσωπο ξανάφυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε στο εξωτερικό, τουλάχιστον δύο (2) συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκάμηνου από την άσκηση του αρχικού δικαιώματος. Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα τα δύο (2) αυτά συνεχή χρόνια, δε δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον η παραμονή του αυτή δεν ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες ανά δωδεκάμηνο.
β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να θεμελιώνει δικαίωμα, ως να ήταν η πρώτη φορά που ασκεί το δικαίωμα και να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις.