Εκτελωνισμός αυτοκινήτου

Γονείς με τρία παιδιά

Προϋποθέσεις – Έκταση ατέλειας
Οι γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 2000 κυβ. εκατοστά με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.
Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβ. εκατ. η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.
Ο ΦΠΑ, ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καθώς και ο φόρος πολυτελείας καταβάλλονται κανονικά
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Δικαιούχοι είναι οι παρακάτω κατηγορίες γονέων με τρία παιδιά :
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς
τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Δικαιολογητικά – Διαδικασία
Η απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια και χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με την προσκόμιση:
α) Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα.
β) Υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις ή τις διατάξεις των πολυτέκνων.
γ) Τίτλου που να νομιμοποιεί την παραμονή στην Ελλάδα των ομογενών αλλοδαπών, πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πολιτών άλλων Κρατών, γονέων τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. (περιπτώσεις β.γ. και δ δικαιούχων γονέων).
δ) Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστικής δικαστικής απόφασης από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο.
Δυνατότητα ατελούς αντικατάστασης του αυτοκινήτου παρέχεται μόνο στην περίπτωση ολικής καταστροφής του.

Παρατηρήσεις
( όπως αυτές αναφέρονται στην κατηγορία των ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 3η παράγραφος)