ΤΑΞΙ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ  TAXI

Προϋποθέσεις

Για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις  προδιαγραφές EURΟ 5 ή μεταγενέστερης οδηγίας, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης, καταβάλλεται το 13% του τέλους ταξινόμησης για τα όμοια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ..

– Επιτρέπετε η εισαγωγή και ταξινόμηση ως Ε.Δ.Χ (ταxi ) μόνο τελευταίας 5 ετίας του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.

–  Απεριόριστα κυβικά.

Δικαιολογητικά

Έγγραφο από την  Εφορία για την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος.